امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
عشق، تنها تو نبودی و چشمهایت؛
عشق، شاید پیوند به ریشه جانت نیز بود
وآرزوی باغ انار و سیب و گندم و صدایت نیز بود؛
نمی دانم.
صفحات کتاب :
64

کتاب های مشابه از عشق و نگرانی و وطن