امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
برخورد افکار در عصر ما که عصر ارتباط های وسیع و سریع است امری اجتناب ناپذیر بوده و جنگ عقاید در این عصر از جنگهای نظامی، وسیع تر و گسترده تر می باشد، و وجود وسایل مجهّز ارتباط جمعی، به این جنگ وسعت بی سابقه ای بخشیده است.
در میان مغزهای متفکر جهان کسی را نمی توان یافت که بالمال دارای یک ایمان مذهبی نباشد، ایمانی به یک نظام متقن که از عقل کلی سرچشمه گرفته و همین ایمان است که در تلاش های خستگی ناپذیر علمی به آنان توان می دهد.
صفحات کتاب :
296
کنگره :
BL51‫‬‭‬‭‬‭/م7پ9 1384
دیویی :
210
کتابشناسی ملی :
1095788
شابک :
8-80-8139-964- 978
سال نشر :
1384

کتاب های مشابه پیدایش مذاهب