نظر شما چیست؟
خنجر را کشیدم و روی گلویش گذاشتم،نبرید: یاد ابراهیم افتادم هنگام ذبح اسماعیل،خنجر او هم نبرید.ابراهیم اگر میدانست جایی که پیامبری بوسه میزند را خنجر نمی برد حتما همانند من قربانی را از پشت گردن ذبح می کرد.
صفحات کتاب :
62
کنگره :
‫‬‮‭PIR4249‫‬‮‭/ذ2 1391
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/6208
کتابشناسی ملی :
3101704
شابک :
978-600-93699-2-8
سال نشر :
91

کتاب های مشابه ذبیح