امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پا به پا با درد و ناله هست کنار
تا که او هست درد و ناله هست
روز و شب فرقی ندارد در دلش
چون پرستار است و عاشق پیکرش
انتخابش این رهیست پر رمزو راز
جز به عشق هرگز ندارد راه باز
هیچ میزان عشق او را قد نداشت
غیر مادر جز مثال در بر نداشت
قطعه ای بود از بهشت کو آمده
نامش آنجا بود ملک، اینجا پرستار آمده...
صفحات کتاب :
150
کنگره :
‫PIR8356‭‬ ‭/ر837‫‬‭پ4 1395
دیویی :
8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
4201637
شابک :
978-600-95210-7-4
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه پرستار عاشق (جلد اول)