امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
برای طراحی راهبردهای توسعه و خیز صادراتی، یکی از مهمترین زمینه ای پژوهش، "بازاریابی" است. بازاریابی با توجه به شرایط کنونی جهان طیف وسیعی از فرآیند تحقیقات، تولید، توزیع و تامین رضایت مصرف کننده است و به همین علت است که بنگاههای بزرگ اقتصادی در جهان بیشترین توجه را به امور بازاریابی می نمایند. وظیفه مدیران و برنامه ریزان واحدهای تولیدی و خدماتی است که با آموزش نیروهای محقق خود، عملیات سازمانی را با هدف گیری به سوی بازارهای بین المللی آغاز نمایند و این مهم فقط با استفاده از روش ها و رویکردهای علمی بازاریابی میسرمی گردد. به همین دلیل و به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان و محققان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد کتاب حاضر را که به بحث مهم ((بازاریابی و مدیریت بازار)) می پردازد تدوین و منتشر شده است.
صفحات کتاب :
252

کتاب های مشابه بازاریابی ومدیریت بازار