امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
بازاریابی؛ فرآیند طرح ریزی و اجرای فکر، قیمت گذاری، ارتقا و توزیع ایده ها، کالاها و خدمات برای انجام تبادلاتی است که اهداف افراد و شرکت ها را تأمین کند...
صفحات کتاب :
116

کتاب های مشابه آشنایی با بازاریابی