کتاب خط خطی های تلخ pdf

پیرو گپی با خط خطی های من

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
بس است این همه شعر گفتن ها
بس است این همه سوختن ها
کمی صبر کن
که زنجیر سرودهایم رها گشته
من این بار تا رها گشتن
فقط چند بیت شعر گفتم
چنان کردم که رسوا شی
کمی صبر کن...
صفحات کتاب :
149

کتاب های مشابه خط خطی های تلخ