نظر شما چیست؟
این کتاب جلد اول از مجموعه دو جلدی کتاب روش های ارتباطی در گشتالت درمانی میباشد که برای آشنایی بیشترمخاطب فارسی زبان با رویکرد گشتالت درمانی بر اساس متدهای جدید و بروز دنیا و به تالیف متخصصین معتبر و سرشناس گشتالت تراپی می باشد. ترجمه این کتاب باهمکاری گروه مترجمین کارشناس ارشد روانشناسی می باشد که با توجه به کمبود کتابهای حیطه گشتالت درمانی می تواند سرنخهای بسیاری را برای بالا بردن اطالاعات درمانی مشاوران این رویکرد در خدمت روانشناسان و مشاورن قرار دهد .
صفحات کتاب :
237

کتاب های مشابه روش های ارتباطی در گشتالت درمانی