امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
زن آزاده و پاکیزه گل بی خار است
دختر
اکروان ابر سعادت وار است
علم اگر مجد دهد زینت جانت بشو شادی کن
زان که بی علم تو را کار جهان دشوار است
اندر آغوش تو پرورده شود نسل جدید
وای از آن دم که تو را چشم حقیقت تار است...

کتاب های مشابه کابوس