امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟
موادد پرتوزا به دوشکل مورد استفاده قرار می گیرند.نوع اول چشمه های بسته می باشند که به صورتی به کار می روند که امکان پخش مواد پرتوزا محتوی آنها بسیار کم است. نوع دوم چشمه های باز می باشند که...

کتاب های مشابه مدیریت پسماند