امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
برای مدیران موقعیتهایی پیش می آید که باید با اجرای سخنرانی ، ایده ها ، افکار، انتظارات وتجربه های خود را به دیگران منتقل کنند. سخنرانی مجموعه ای از فنون و مهارتها ست که میتوان آنها را آموخت،تمرین کرد وبکار بست.در این مجموعه آموزشی با مراحل و اصول تنظیم و تدوین متن سخنرانی آشنا خواهید شد. انتظار می رود بتوانید قواعد و اصول هریک از مراحل قبل، ضمن و پس از تدوین سخنرانی را توضیح دهید و بکار ببرید. ابتدا با مهارتهای پیش از تدوین متن سخنرانی آشنا شوید.اگر دعوت شود در یک گردهمایی شرکت کرده و سخنرانی کنید ویا بخواهید برای کارکنان خود در مراسمی سخنرانی کنیدابتدا چه اطلاعاتی را باید جمع آوری کنید. پاسخ خود را با مطالبی که در پی خواهد آمد مقایسه کنید.

کتاب های مشابه هنر سخنوری