امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
انسان کلمه را برای رسیدن به معانی می خواهد و منظور از معنا نه باطن و ذات کلمه که مابازائی عینی و ملموس است که با تکیه به ادراک عقلانی ، قابل تشخیص می شود. معنا نه المثنای کلمه ، که امکان تحـقق کلمه در ساحت عمل است و چیزی است که کلمه را در وسعت بی انتهای خود زنده می کند و به آن فرصت حیات می دهد معنا در شعر، همان وجود مستتری است که با شکستن پوستة لفظ ، در هیئتی غیرقابل فهم و تامل برانگیز و سزاوار احترام و ستایش متبلور می شود. لفظ جسم است و معنا روح کتاب حاضر متن یکی از برنامه های شبکة رادیویی فرهنگ به نام « یک نکته از هزاران « است که درطول سال١٣٩٠ در ساعت نه و پانزده دقیقة صبح های پنجشنبه پخـش شده و مورد توجه ادب دوستان قرار گرفته است . این کتاب - برنامه در دو بخـش تدوین شده است : بخـش نخـست ، مقدمه ای است با عنوان « شعر در نسبت با زبان ، تفکر و خیال »، و بخـش دوم ، شامل مقاله های رادیویی مذکور است که هریک با بیانی شیرین و ادیبانه به تآویل و تعبیر ابیاتی از شاعران عارف و حکیم این مرزوبوم می پردازد.
کنگره :
‫‬‭PIR3548‫‭/ی9ی8 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/009
کتابشناسی ملی :
3131325
شابک :
978-964-12-0455-8
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
155

کتاب های مشابه یک نکته از هزاران