کتاب بحران آب در ایران و جهان pdf

و اهمیت آب در قرآن کریم

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
آب این نعمت خداداد ی، با توجه به عواملی همچـون افـزا یش جمعیـت، عـدم مدیریت صحیح در به کارگیری و صرفه جویی در مصرف، گرما یش زمینی ، تغییرات اقلیمی و ... در معرض خطر و بحران قرار گرفته اسـت .
عـلاوه بـر ایران در سا یر مناطق جهان به ویژه کشورهای عربی و افریقایی نیز بحران و کمبود آب آشامیدنی وجود دارد . حدود دو میلیارد نفر ( یکسوم مردم جهان ) در 100 کشور جهان کـه بــر رو ی %40 خــشکی روی کــرة زمــین زنــدگی مــیکننــد آینــده ای نگران کننده دارند و در ایران نیز 100 کانون بحران خشکسالی وجود دارد .
پوشش برف در کوه کشور کاهش یافته است و قناتها کم آب شده اند و اگر برداشت آب از منابع و ذخا یرزیرزمینی و سفره های آبی ادامه یابـد، تا یک دهة آ ینده همة دشتهای کشور ما نشست خواهنـد کـرد . خـشک شدن قسمتی از در یاچه ارومیه و تالابهای بختگـان ، گـاوخونی، تـشتک ، پر یشان و رودخانه زا ینده رود ... و از جمله قراین و شـواهد ا یـن بحـران در آ یندة نزدیک است . در چند سال آ ینده، بحران آب شد یدتر شده و احتمال فاجعـة انـسانی در اثر کمبود آب آشامیدنی وجود دارد که در ا ین راستا همکار ی مـردم و تدابیر مسئولان محترم کشور میتواند راهگشا باشد.
صفحات کتاب :
128
کنگره :
GB792‭/ب95ب3 1395‬
دیویی :
553/780955
کتابشناسی ملی :
4163993
شابک :
978-600-289-400-7
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه بحران آب در ایران و جهان