امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
پنجره اتاق خواب خانم می کوتاه و رو به مشرق بود و نره گاو که در مهتاب نقره ای رنگ می نمود زیر آن ایستاده بود و سرش را طوری بلند کرده بود انگار منتظر شنیدنی صدای از خانم می شده بود . پنجره تاریک بود گاو شروع به دریدن پرچین کرد . دقیقه ای بعد چیزی جز جویدن گاو به گوش نمی رسید . خانم می با صدایی ته گلویی اینگار سخنش با سگ گفت برو پی کار امان از این گاوهای ...

کتاب های مشابه گرین لی