نظر شما چیست؟
تعیین اهداف و ویژگی های بانک داری اسلامی یکی از موضوعات کلیدی بانک داری اسلامی است. زیرا تا هدف و ویژگی های بانک داری اسلامی برای پژوهشگر مشخص نباشد، وی نمی تواند الگوی بانک داری اسلامی ارائه نماید. در این کتاب تلاش شده است اهداف بانک داری اسلامی در سمت و سوی اهداف کلی نظام اقتصادی و نظام اسلامی، از سیستم بانک داری سنتی(ربوی) تفکیک شود. زیرا اسلام به عنوان پیکر واحد مورد مطالعه قرار می گیرد که نظام اقتصادی جزئی از این پیکر است. بنابر این اهداف بانک داری اسلامی باید به گونه ای مورد مطالعه قرار گیرد که تأمین کننده هدف نظام اقتصادی اسلام و بالاتر از آن اهداف نظام اسلامی باشد.
صفحات کتاب :
424
کنگره :
BP230/22‫‭/م3‮الف3‬8 1393
دیویی :
297/4833
کتابشناسی ملی :
3547313
شابک :
978-964-1958888
سال نشر :
1393
کد کتاب :
BA0291

کتاب های مشابه الگوی بانکداری اسلامی