امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
امروزه مدیریت منابع انسانی یکی از موضوعات اصلی صاحب نظران علم مدیریت است. از آنجا که اکنون منابع انسانی عامل کلیدی و سرمایه اصلی سازمان محسوب می شود، بررسی و تجزیه و تحلیل ابعاد مدیریت منابع انسانی جزو برنامه های مستمر علمی دانشگاه ها و مدیران منابع انسانی شده است. این مطالعات شامل مباحث نوین از قبیل طرح ریزی منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی خویش فرما در سازمان های چابک است...

منظور از مدیریت منابع انسانی در این کتاب، همه فعالیتهای وابسته به مدیریت نیروی انسانی از قبیل روابط استخدامی و دیگر موارد مرتبط در سازمان است...
صفحات کتاب :
276

کتاب های مشابه استراتژی و مدیریت منابع انسانی