کتاب آینده پژوهی در جنگ نرم و سخت pdf

با نگرش بر تهدیدات بر علیه ایران

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,000
نظر شما چیست؟
آینده پژوهی یعنی این که با کمک گرفتن از طیف وسیعی از متدولوژی ها و به جای تصور «فقط آینده» ، به درک سیستماتیک و خردورزانه در «تصور» چندین آینده مبادرت شود...
در این کتاب سعی شده است که با تعاریفی از آینده پژوهی، ضرورت آن بیان گردد. همچنین ویژگی عملیات نظامی دشمن در جنگ های آینده مورد بررسی قرار گیرد و در فصول بعدی کتاب با تعاریفی از عملیات جنگ روانی و جنگ نرم در آینده مورد بررسی قرار گرفته است.
صفحات کتاب :
349

کتاب های مشابه آینده پژوهی در جنگ نرم و سخت