نظر شما چیست؟
با توجه به استقبالی که از رویکرد شناخت درمانی به عمل آمده است، جای این چنین کتاب هایی که بتواند به عنوان منبع علمی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد خالی است.
در حال حاضر این تنها کتابی است که به طور واضح و با متنی روان، تکنیک های شناختی رفتاری در متد درمانی(AB) را در محیط های بیمارستانی و کلینیکی به بهترین وجه آموزش می دهد.
از مزیت های مهم این کتاب، جنبه کاربردی و گام به گام آن است؛ در عین حال که از پشتوانه نظری مفهوم سازی و روش شناختی بسیار قوی نیز در هر دو سطح تجربی و بالینی برخوردار است.
ما داستانمان را با خاطرات همکارمان نیل اس جاکوسون که متاسفانه در سال1999 و در میانه ی تحقیقاتمان در مورد BA در گذشت، شروع می کنیم. برای نیل انجام تحقیقات و کارهای علمی همواره با شک و تردید همراه بود. نیل به علوم و تحقیقات علمی به دیده ی شک می نگریست؛ آن طور که...
صفحات کتاب :
337

کتاب های مشابه برانگیختگی رفتاری