امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000
نظر شما چیست؟
همیشه بر این باورم که ریشه بیشتر واکنش ها و رفتارهای ما در کودکی است و همینطور علایق و منفورات ما...
پیش از آنکه الفبا بیاموزم، در پنج سالگی از سواری پرسیدم «خانه دوست کجاست؟»
و به دنبال آن سپیدار بلندی گشتم که سهراب سپهری «نشانی اش» را داد.
بعدترها از میان غزل های حافظی که پدر زمزمه می کرد آن ها که ساده تر بودند و ردیفشان با مذاق کودکانه ام خوش می آمد در خاطرم جا می دادم و چند بیت در میان و گاهی پس و پیش در جمع خانوادگی می خواندم.
صفحات کتاب :
187

کتاب های مشابه غبار خیال