امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟
حالا که موج می دود از
روی آب مرده مرداب
حالا که ترکه وار قطعه می شوند
شاخ درختان جنگلی
از تیغه های برنده خیزاب
اندام خیس و برهنه خورشید
اسیر تازیانه می شود بر آب
صفحات کتاب :
248

کتاب های مشابه موج در مرداب