امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟
آغاز و انجام یک پژوهش، پیمودن مرحله ای از رشد است که با پراکنده شدنِ بذر پرسش در مزرعهْ ذهن آمادهْ پژوهشگر آغاز می شود و با به ثمر نشستن و برداشت محصول که همان آگاهی و دانایی است، پایان می پذیرد. البته این پایان، خود, فصلی نو را برای رویش، نوید می دهد؛ چراکه حاصل کار, علاوه بر شکوفایی، طراوت و برکت، فراهم آمدن چندین پرسش تازه و گردآوری بذرهای روییدنی بیشتر است. پرسش ها بذرهایی هستند که به تناسب نیازهای زمان و توان محققان، پرورش می یابند و فرهنگ و تمدن را در پی خود به حرکت وامی دارند.
صفحات کتاب :
240
کنگره :
‫‬‭BP254/4‫‭/‮الف‬5ب4 1389
دیویی :
‫‬‭297/653
کتابشناسی ملی :
2114576
شابک :
978-964-195-229-9
سال نشر :
1389
کد گروه پژوهشی :
BP0231.2

کتاب های مشابه بدایه المبتدی(جلد دوم)