امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
مهندسی اوقات فراغت از مباحث بسیار مهم واستراتژیک جوامع امروزی است. هر جامعه ای که بتواند به بهترین وجه اوقات فراغت مردم خود را مدیریت کند،گوی سبقت را ربوده است و به سمت اهداف خود رهسپار شده است.
کثرت، پیچیدگی و وسعت روز افزون ارتباطات وهجمه های گسترده ی فرهنگی، مهندسی اوقات فراغت را معضلی عظیم فراسوی مدیران فرهنگی جوامع نموده و تنها راه حل، پیروی از تعالیم اسلام ناب وتجربه اندیشمندان و دلسوزان متعهد در این عرصه است.
کد کتاب :
BP0292

کتاب های مشابه مهندسی اوقات فراغت