امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
شعر عبارت از کلام مقفّی و موزونی است که از روی «قصد» گفته شده باشد و مراد از قید اخیر این است که الفاظی که برحسب تصادف پشت سرهم قرار گرفته و بدون اراده گوینده موزون و دارای قافیه باشد، از دایره شعر خارج می گردد.
به ظاهر مقصود کسانی که در تعریف شعر قید «قصد» را ذکر کرده اند، دور ساختن ساحت قرآن و پیامبر از شعر است؛ زیرا برخی جمله های موزون و مقفّی در قرآن کریم وجود دارد که با اوزان عروض مطابقت کامل دارند، ولی شعر نیستند. با ...
صفحات کتاب :
112
کنگره :
‫‭PIR4071‫‭/‮الف‬27د4 1391
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/00831
کتابشناسی ملی :
2740576
شابک :
978-964-195-618-1
سال نشر :
1391
کد کتاب :
BP0433

کتاب های مشابه در دری