امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب نوید معجزه

بهروز ارژنگ پور در کتابش نوید معجزه اعتقاد دارد با کمی تغییر از نوع برقراری اعتدال در زندگی می توانیم معجزه را به زندگیمان راه دهیم.

در این کتاب چنین می خوانیم

ما انسانها مدام در حال افراط و تفریط هستیم و کمتر توانسته‌ایم اعتدال را در زندگی خودمان برقرار کنیم. دلیل شکست خیلی از ما هم شاید همین عدم برقراری اعتدال در زندگی باشد. شاید اگر در دوران تحصیلی، فقط چند واحد درسی «اعتدال در زندگی» را گذرانده بودیم، میتوانستیم بهتر آن را عمل کنیم و آنگاه موفقیت های پی در پی در تمامی ابعاد زندگی به ما روی می آورد.

ما باید میانه روی را در هر کاری رعایت کنیم. به فرض ، در مورد موضوعات مختلف مادی و معنوی اگر ما بتوانیم برای هر یک از مسائل به اندازه خودش ارزش قائل شده و بها دهیم، جلوی خیلی از شکست ها و ناامیدی ها که نتیجه کم توجهی به موضوعات مهم و یا تمرکز بیش از حد بر روی مسائل کم اهمیت است، گرفته می شد. این تعادل در ارزش قائل شدن به زندگی ، شامل هر موضوعی می شود.

صفحات کتاب :
228

کتاب های مشابه نوید معجزه