کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 26

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در سال 365 روز است. سی روز ناهارمان را چند روز عقب تر خوردیم. اصلاً قیامت هم نباشد ما چه ضرری کردیم. اما اگر قیامت بود که به هزار و یک دلیل هست آن کسی که روزه خورد چه می خواهد بگوید؟ در سال یک مبلغی را برمی داریم مکه می رویم. در عمرمان یک حج واجب داریم. اصلاً قیامتی هم نباشد ما ضرری نکردیم. اگر قیامت بود که به هزار و یک دلیل هست، آن کسی که مکه نمی رود چه خواهد کرد؟ همیشه مذهبی ها برنده هستند. تمام روشنفکرانی که مذهبی نیستند همه کوتاه فکر هستند. آدم روشنفکر کسی است که پیش بینی احتیاطات را بکند. راننده ی روشن فکر کسی است که احتیاطاً یک جک و زاپاسی را بردارد. حالا اگر تصادف هم نشد، نیازی نبود، ضرری نکرده. یک حجاب بهتری، یک نمازی، یک رابطه ای، از صد تومان، بیست تومانش را خمس بده. اگر قیامتی هم نبود ضرری نکردی. اما اگر قیامت بود که به هزار و یک دلیل هست، این همه گرسنه، زکات ندادی. با آرایش خودت دلها را بردی. با هرکس و ناکسی حرف زدی، دو تا کلمه با خدا حرف نزدی. ماه رمضان آمد و رفت بخشیده نشدی. بنشینیم حساب کنیم. مذهبی ها خوش فکر هستند و روشن فکر، غیر مذهبی ها همه شان اُمُل هستند.
صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 26