امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
مصاحبه مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف با یکی از موسسان استارت آپ آوابوک،در این مصاحبه ،جزییات شکل گیری ایده آوابوک و نحوه تجاری سازی آن اشاره شده است.

کتاب های مشابه داستان آوابوک