داستان کوتاه - لیست آثار

آسمان آبی

گروه آوا رسا

1,500 تومان

جوا، چوا، حوا و خوا

انتشارات بین المللی الهدی

5,000 تومان

شوکران

روزگار

10,000 تومان

فروزن

گروه آوا رسا

2,500 تومان

هوو

روزگار نو

2,500 تومان

فروزن

گروه آوا رسا

2,000 تومان

بوستان سعدی

سپیده خلیلی

9,500 تومان