شهدا - لیست آثار

شهید صفدر رشادی

عبدالرضا سالمی نژاد

300 تومان

شهید مهندس صدرالله فنی

عبدالرضا سالمی نژاد

500 تومان

شهید عباس کروندی

عبدالرضا سالمی نژاد

500 تومان

شهید سیدجمشید صفویان

عبدالرضا سالمی نژاد

500 تومان

شهید سردار حاج احمد مجدی

عبدالرضا سالمی نژاد

500 تومان