انتشارات کال نیوپورت

خرید و دانلود کتاب های کال نیوپورت. او نویسنده کتاب های کارعمیق، مینیمالیسم دیجیتال است.
بیشتر