نظر شما چیست؟
پیش از انجام هر کاری، باید بدانید که در یک جلسه می خواهید به چه چیزی نائل شوید. تصمیم بگیرید که چه کاری را می خواهید عملی کنید. سپس مشخص کنید که چه کسی باید به شما کمک کند. اگر معلوم کنید که " چه کسی"،"چه کاری" باید انجام دهد، ادامه آن(کی و کجا) آسان است.ممکن است قبلاً جلسات دوره ای هفتگی برگزار کرده باشید. بسیاری از گروهها در کل هفته، صبح دوشنبه تشکیل جلسه می دهند. عده ای هم برای مرور و بررسی فعالیتها ی هفتگی، پیشرفت کارها، و رسیدگی به مشکلات، روز جمعه جلسه می گذارند...
صفحات کتاب :
54

کتاب های مشابه مدیریت جلسه