امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
کاش هستی مرا می‌گرفتند؛ اما هویت مرا نه.
کاش هویت مرا می‌گرفتند؛ اما شخصیت مرا نه.
کاش شخصیت مرا می‌گرفتند؛ اما خودم را از من نه.
من گم شده بودم!
پس راه سختی در پیش داشتم تا هم هویتم را باز می‌جستم
هم شخصیتم را باز می‌شناختم.
و هم خودم را که هرکس تکه‌ای از آن را دور انداخته بود،
باز می‌یافتم.
از همه‌ی آنان که یاری‌ام کردند تا خود را بازیابم
ممنونم.
صفحات کتاب :
101

کتاب های مشابه آنکه گم شده بود