امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,200
نظر شما چیست؟
در خصوص معضل مشروبات الکلی باید یادآور شد که در یک نگاه کنکاوانه به پدیده های نامیمون فرهنگی و آسیب های اجتماعی اینگونه در سطوح جامعه، به ویژه در میان درصد قابل توجهی از جوانان، ضرورت بازنگری به این مهم، ریشه یابی، چاره اندیشی، و اتخاذ تدابیر مقتضی در قلمرو ارزش های فرهنگی را مضاعف می سازد. گسترش روز افزون برخی نابهنجاریها و کژروی های اجتماعی، به ویژه در سالهای اخیر، از جمله مصرف مشروبات الکلی، تأمل و تفکر فراوانی می طلبد. در جامعه ای که وجود مراکز قمار و فحشا و عرضه ی مشروبات الکلی و لجام گسیختگی ممنوع است، همگان مکلف به رعایت اصول و ارزشهای اخلاقی و اسلامی می باشند، متاسفانه مشاهده گردیده که مصرف مشروبات الکلی شیوع گسترده ای در سطح کشور در بین نوجوانان و جوانان و حتی خانواده ها پیدا کرده است که جای بسی تاسف و نگرانی می باشد.
صفحات کتاب :
253

کتاب های مشابه درآمدی بر علل گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی