امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
مجموعه سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع تولیدملی،حمایت از کاروسرمایه ایرانی است.
صفحات کتاب :
13

کتاب های مشابه تولیدملی،حمایت از کاروسرمایه ایرانی