امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پیشرفت فوتبال در گرو توسعه دانش فوتبال و انتقال آن به دیگران است،حال به هر اندازه که در توان است به این کار کوشش شود، موجب رشد فوتبال در اقصی نقاط کشور خواهد شد.بازیکنان ارزشمندترین سرمایه در فوتبال هستند و بدون آنها، هیچ بازی برگزار نخواهد شد.آنها ستارگان نهایی مسابقات هستندو شایسته است تا موردقدردانی قرار گرفته و به مردم معرفی شوند.
در طول دهه های گذشته،بازیکنان زیادی بوده اند که با درخشش خود،به بازی ها جذابیت بخشیده اند؛امروزه نیز بازیکنانی در حال تعلیم و تربیت هستند تا به ستارگان فوتبال آینده تبدیل شوند. این آموزش اصولی و همه جانبه است که در مدارس فوتبال صورت گرفته و نوجوانان مستعد و با هوش را انتخاب کرده و با آموزش آنان، موجب پیشرفت سریعتر و شکوفائی آنان در سطح ملی و جهانی می شوند.
صفحات کتاب :
110

کتاب های مشابه مدرسه فوتبال