امتیاز
5 / 4.3
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
با تشکیل زندگی مشترک، دختر و پسر به زن و مرد تبدیل می شوند و خانواده شکل می گیرد. زن و مردی که با داشتن ویژگی ها و خصایص جسمی و روحی متفاوت از هم و سهمی یکسان از حقیقتِ انسانیت؛ و البته نیازهای کاملاً مشترک برای زندگی مشترک آفریده شده اند به طوری که ویژگی ها و خصایص جسمی و روحیِ متفاوت و مختص هر کدام، نقش مکمل برای طرف دیگر دارد و این یکی از مهم ترین حکمت های تشکیل خانواده است. مردان مریخی و زنان ونوسی باید بدانند و بتوانند از این ویژگی ها و خصایص در جهت ایفای وظیفه خود در زندگی مشترک به نحو احسن استفاده کنند.
صفحات کتاب :
160

کتاب های مشابه 365 پیام برای مردان مریخی و زنان ونوسی