نظر شما چیست؟
مدیریت مافوق روشی هوشیارانه و آگاهانه در کار با مدیرتان است در جهت توافق عاقلانه بر سر اهداف بلندمدتی که بهترین منافع شما، رئیس و سازمانتان را در پی دارد. این یک شگرد و ترفند سیاسی نیست بلکه روند تاثیرگذاری بر مدیرتان در اخذ تصمیماتی است که هم به نفع شما و هم به نفع شرکت تان است...
صفحات کتاب :
28

کتاب های مشابه مدیریت مافوق