امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
سخنان حکمت آمیز و گفته های مشاهیر دنیا
علماء و مشاهیر دنیا بخصوص آنهائیکه نوشته های داستانی و ادبی دارند، غالباً توصیه های لازم و مفید را بجوانان و خوانندگان محترم بصورت نوشته بر جای می گذارند و مردم این نوشته ها را اغلب میخوانند و دست بدست میچرخانند و بعضی ها نیز که علاقه فراوان برای یادگیری رفتارهای مفید دارند آنها را با جان و دل می پذیزند و در زندگی بکار می بندند.
نوشته های مشاهیر علم و ادب و صنعت دنیا فراوان است و در میان همه ملت ها انواع آن دیده می شود. اینجانب چند نمونه از گفته های ادبا و انسان دوستان زمان های اخیر را می آورم تا مورد استفاده قرار گیرد و خوانندگان عزیز بتوانند از کلمات پسندیده و پرحکمت آنان بهره گیری کنند.
برای جلوگیری از درازشدن مطلب یک مورد از این سخنان را در این حکایت میآورم که همه آنها برای خوانندگان محترم آموزنده است. این مورد مربوط به ویکتور هوگو است و ...
صفحات کتاب :
231
کتابشناسی ملی :
2098054
شابک :
978-964-477-767-7

کتاب های مشابه چهل حکایت دهم