نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روزهای گشت سربازان دشمن که میشود انگار در جنگل بازار مکاره به راه می افتد . خانواده ها از میان بوته ها و درختان اطراف جاده پشت سر هم حرکت می کنند و گاو گوساله هایشان را به جلو می رانند . پیرزنها هم بزهایشان را با طنابی که به گردنشان بسته اند به دنبال خود می کشند . دختر بچه ها غازهایشان را زیر بغل می زنند ویکی هم حتما بدنبال خرگوشهایش می دود. به هرطرف که نگاه کنی آنجا که درختان بلوط انبوهترند بیشتر گاوهای نر شکم گنده و ماده گاوهای زنگوله داری را می بینی که در آن صخره های شیب دار پوشیده از بوته و خاربن نمی دانند چگونه حرکت کنند . بزغاله ها وضعیت بهتری دارند اما الاغها از همه خوشحالترند چون بعد از مدتها می توانند بدون بار و بنه حرکت کنند ودر آن راههای باریک پوسته درختان را دندان بزنند . ..

کتاب های مشابه جنگل حیوانات