نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب مصور، به همراه صوت ویژه کودکان ارائه شده است.
"حیوانات از سراسر سرزمین افتخار جمع شدن تا تولد سیمبا شاه آینده سرزمین افتخار را جشن بگیرند. نزدیک محل جشن یک شیر عجیب و غریب با یالهای سیاه زندگی می کرد به نام اسکار ..."
صفحات کتاب :
37
دیویی :
دا590
کتابشناسی ملی :
540861
شابک :
964-5611-13

کتاب های مشابه شیر شاه