نظر شما چیست؟
کتاب حاضر دفتر نخست از سلسله مباحث زیبایی‌شناسی قرآن است که در آن به تعریف زیبایی‌شناسی و پیشینة آن و نیز دیدگاه‌های زیباشناسان و مکتب‌های مختلف زیبایی‌شناسی (توماس آکونیاس، کانت، پراگماتیسم، پسامدرنیسم و...) پرداخته شده است. در ادامه پنج واژة زیبایی، شکوهمندی، زشتی، هنر و زیبایی‌شناسی شرح و در ذیل هر یک موضوع‌های مربوط به آن مطالعه گردیده است. همچنین در کتاب با ارائة مقدمه‌ای دربارة رابطة قرآن کریم و زیبایی‌شناسی به واژه‌شناسی زیبایی در قرآن کریم که بیش از دَه واژه را در بر گرفته، پرداخته شده و ضمن اشاره به پدیده‌های زیبایی‌شناختی، زیبایی‌های انسان، طبیعت، بهشت و... بررسی شده است. در پایان ابزارهای زیباسازی و نشانه‌های زیبایی بحث و مهم‌ترین آثار مکتوب دربارة زیبایی‌شناسی قرآن معرفی شده است.
صفحات کتاب :
381

کتاب های مشابه قرآن و زیبایی شناسی