کتاب فنون سخنوری و سخنرانی pdf

چگونه یک سخنور حرفه ای باشیم؟

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
45,000
نظر شما چیست؟

درباره‌ی کتاب فنون سخنوری وسخنرانی

فن بیان و سخنوری درست که بخشی از ارتباطات صحیح را تشکیل می‌دهد، نقش بسیارمهم درتشکیل خانواده صحیح وتحکیم ارتباطات خانوادگی دارد؛همچنین باداشتن فن بیان مناسب می‌توانیم
در شغل و فعالیت خودمان بدرخشیم و ارتقا بگیریم. . این کتاب سعی دارد ضمن آشنایی همه عزیزان به مقوله فن بیان و سخنوری برگرفته از دانش بهترین اساتید داخلی و خارجی؛همچنین آشنایی با شیوههاوتمرینات عملی درست، سطح فن بیان و سخنوری افراد را ارتقا دهد. 

بخشی ازمتن کتاب

سخنرانی، توانایی سخن گفتن در جمع است؛ به طوریکه بتوانیم یک ارائه عالی و منسجم داشته‌باشیم. فن بیان قدرت انتقال بیان است، و کاری می‌کندافرادی که با ما معاشرت دارند، از همنشینی با ما لذت ببرند. و سخنوری هم توانایی سخن گفتن درهرجایی و هر زمانی است؛ به صورتی که بتوانیم با سخن خودمان روی افرادتأثیربگذاریم و از طرفی هم شخص حاضرجوابی باشیم.سخنوری ذاتی استی یا اکتسابی؟ 

بایدگفت، سخنوری ذاتی است. خیلی از افراد ذاتا سخنران خوبی هستند و با افراد دیگر می‌توانند خیلی خوب صحبت کنند، اما سخنوری همانطور که ذاتی است، اکتسابی هم می‌تواندباشد؛ یعنی می‌توانیم با تمرین کردن و آموزش به یک سخنور حرفه‌ای تبدیل شویم. 

صفحات کتاب :
114
کنگره :
PN4129
دیویی :
808/51
کتابشناسی ملی :
9322956
شابک :
9786222926595
سال نشر :
1402

کتاب های مشابه فنون سخنوری و سخنرانی