امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر، ترجمه و شرح رساله (فی اتصاف الماهیه بالوجود) اثر «صدرالمتالهین شیرازی» است. متن عربی این کتاب مأخوذ از چاپ سنگی کتاب رسائل فلسفی «صدرالمتالهین» است و به همین دلیل در ابتدای کتاب اصل متن آورده شده است. این رساله در اصل پاسخ به اشکال قاعده فرعیه است که ابتدا «صدرالمتالهین» نظرات بزرگانی همچون «امام فخر رازی»، «سید سند» و «علامه دوانی» را در پاسخ به این اشکال بیان نموده و سپس پاسخ خود را در سه دلیل بیان می‌نماید که ماحصل آن این است که اصلاً اتصاف ماهیت به وجود ثبوتی لشی نیست بلکه فقط ثبوت الشی است. در شرح این رساله سعی شده عیناً بر اساس متن، مطلب بیان شود و به وجهی متن به‌صورت مبسوط در شرح آمده است.
صفحات کتاب :
50

کتاب های مشابه ترجمه و شرح رساله فی اتصاف الماهیه بالوجود