امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
800

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ای عزیز! این قصّه ی شریفه گنجی از گنج های حکمت ربّانی است. اگر در مواعظ و حکمت های آن نیکو تأمل و تدبیر کنی و به دیده ی بصیرت در آن نظر نمائی برای قطع محبّت دنیا و رفع علایق آن و دانستن معایب آن کافی است.
حکمتی که حکیمان الهی برای مردم بیان می فرموده اند این قسم حکمت ها و سخنان حق بوده است که موجب نجات از عقوبات و فوز به مثوبات و زهد دنیا و رغبت به آخرت می شده است نه دانستن مسئله ی هیولی و صورت و مانند آنکه موجب تلف شدن عمر و تحصیل شقاوت ابدی گردد.
چنانچه حق تعالی لقمان را به حکمت وصف فرموده و از حکمت های او که معنی حکمت نقل نموده ظاهر می شود که چیست...
کتابشناسی ملی :
2117375
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
62

کتاب های مشابه قصه بلوهر و یوذاسف