امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
" سؤال" روشنترین پدیده روح تشنه و حقیقت جوی آدمی است و دریچه‌ای است که به سوی تکامل او گشوده شده است . "سؤال" نشانه تلاش و کوشش پی‌گیر و جاودانی، برای کشف جهان اسرار‌آمیز و مرموز «مجهولات» است و به همین دلیل،آنها که مطلبی برای پرسش و سؤال ندارند، افرادی ناتوان و کم پیشرفت خواهند بود. به همین منا سبت اسلام که یک آیین پیشرو و مترقی است، نه تنها به پیروان خود حق سؤال از مسائل گوناگون را میدهد، بلکه پیشوایان اسلام مرتباً مردم را دعوت به پرسش از مسائل مختلف علمی می‌کردند.
لذا در این مجموعه به یاری خدا و توکل بر او سعی کرده‌ام بیشتر سؤالهایی که در زندگی روزمره، هر شخصی ممکن است داشته باشد را آورده‌ام و جواب آنها را نیز از منابع و مآخذی که شناخته شده می‌باشند پیدا و نوشته‌ام .
کنگره :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭BP65/2‫‭/ک8پ2 1383
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭297/1076
کتابشناسی ملی :
‫‭م‌83-19539‬
شابک :
964-997-5-07-1‬
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیستم)