امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 700

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مؤلف در این کتابچه ضمن پذیرش نیاز جنسی در دوره‌ی جوانی، به کالبدشکافی روابط بین دختر و پسر پرداخته و با تحلیل ساخت‌های گوناگون آن، از بحران‌ها و خطرهاپرده برداشته و بین نیاز به ازدواج موفق و پایدار با هوس‌های لجام گسیخته، تفکیک قایل شده‌است و زیبایی ازدواج و کمال‌بخشی‌‌های آن از یک سو و آسیب‌ها و عواقب این هوس‌ها از سوی دیگر را ترسیم کرده‌است و راه کارهایی را برای دستیابی به عشق حقیقی به جوانان معرفی نموده‌است.
... می خواهم زیباترین و بهترین معشوق دنیا را داشته باشم. در این ارتباط برای من فقط عشق مهم است
چرا دیگران عشق مرا درک نمی کنند؟
می خواهم همسر آینده ام را خودم انتخاب کنم، والدینم نمی توانند آنکه مد نظر من است را انتخاب کنند.
آیا فکر می کنید من اشتباه میکنم؟
صفحات کتاب :
111
کنگره :
‫‬‭BP230‫‭/‮الف‬5د3 1388
دیویی :
‫‬‭297/483
کتابشناسی ملی :
1970516
شابک :
978-600-5229-47-9
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه دختر- عشق- پسر