امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,400
نظر شما چیست؟

Sociological analyzes of women's rights, in sassanid 

period کتاب Sociological analyzes of women's rights, in sassanid period، تالیف مژگان وثوق بنایی، به تحلیل جامعه شناختی حقوق زن در دوره ساسانی، پرداخته و به دو بعد قانون خانواده و مدنی اشاره دارد. 

The present book studies the women’s rights in Sassanid Period based on the Vendidad, which is a law book from ancient Persia. In this book, women’s law is considered in two dimensions of family and civil law. Women, based on their social class could be entitled to/deprived from the right of education, or the right of heir Women’s clothing is also another aspect considered in this study, especially since veiling was a distinguishing characteristic of aristocrats, compared to women of lower social classes

کتابشناسی ملی :
4965973
شابک :
978-600-8794-035
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
79
کنگره :
‏‫‭DSR419‏‫‭‏‫‭/و2ت304952 1396
دیویی :
‏‫‭955/03082

کتاب های مشابه Sociological Analyzes of Women’s Rights