نظر شما چیست؟

معرفی کتاب صبر؛ ضابطه حرکت بر صراط مستقیم 

کتاب صبر؛ ضابطه حرکت بر صراط مستقیم مجموعه سخنرانی شهید دیالمه در دانشکده ادیان در مشهد است که توسط انتشارات دفتر نشر معارف منتشر شده است.

شهید دکتر عبدالحمید دیالمه از نخبگان و اندیشمندان ابتدای انقلاب اسلامی بود که پس از روشنگری های مختلف به دست منافقین در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

گزیده کتاب صبر؛ ضابطه حرکت بر صراط مستقیم 

نگاه شهید دیالمه، موضوع محور نیست تا هر بحثی که خود بر آن تسلط دارد بیان کند؛ بلکه مسئله محور است. بنابراین بیش از آنکه بیندیشد چه بگوید، در پی این بود که چه بگوید و محتوایی که در کلاس درسش مطرح می شود، پاسخگوی کدام نیاز مخاطب است.

 مروری بر این عناوین سخنرانی های شهید از این زاویه، اثبات کنندۀ این حقیقت است: ضوابط حرکت بر صراط مستقیم، انسان خلوت و خلوت انسان، در تنهایی ثقلین، طراح هدایتی، رسالۀ حقوقیه امام سجاد، جایگاه و موقعیت زن در جامعۀ اسلامی و ده ها عنوان دیگر که امروز به سهولت بر زبان می آید؛ ولی در عصر او در میان جوانان مطرح نبود و در میان نسل دانشگاهی غریب می نمود. او برای اولین بار در سطح دانشگاه، به جای طرح مباحثی همچون جامعۀ بی طبقۀ توحیدی، خودسازی انقلابی، که عناوین رایج روز بود، «ضوابط حرکت بر صراط مستقیم » را موضوع سخنان خود قرار داد تا نشان دهد که دغدغه ها و دل مشغولی های او از سنخ دیگری است.


سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
24
کنگره :
‏‫‭BP250/8‏‫‭/د93ص2 1395
دیویی :
‏‫‭297/632
کتابشناسی ملی :
4129183
شابک :
978-964-531-967-8

کتاب های مشابه صبر؛ ضابطه حرکت بر صراط مستقیم