امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,450
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
13,000
15%
11,050
نظر شما چیست؟
مناقشه حق و مصلحت و نسبت آن با چالش‌های مربوط به جنبش دانشجویی و ضرورت حل این مناقشه به منظور آزادسازی فکری و ایدئولوژیک جنبش دانشجویی از دام دولتی ‌شدن و ابزارهای هژمونیک و استیلای فرهنگی اصحاب قدرت.
صفحات کتاب :
85
کنگره :
‫‬‬‭DSR1570‫‫‬‭/‮الف‬7م8 1387
دیویی :
‫‭955/084
کتابشناسی ملی :
1154409
شابک :
978-964-506-460-8
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-1843-7

کتاب های مشابه مناقشه حق و مصلحت و بن بست جنبش دانشجویی