امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
«دعایی برای بمانی» دعای نویسنده است برای دختری روستایی به نام «بمانی » تا بمانَد و شکست نخورد و بِبَرد و نمیرد و زندگی کند؛ تا جسم و جانش به خاطر معیارهای بعضی از دیگران پیرامونش ، در بی حاصلی و بی محصولی نفرساید؛ تا جسم و جانش اگر قرار است بفرساید، برای زندگی باشد و راه هایی که خودش برای طی کردن آنها انتخاب می کند...
صفحات کتاب :
66

کتاب های مشابه دعایی برای بمانی