امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر، جلد چهاردهم از مجموعة «چهل حکایت» با موضوعات مختلف اثر «رحیم شایان» (1307) معلّم بازنشسته است.
مطالب این کتاب ها از تمام مسائل موجود در حیات موجودات گرفته شده و هر مطلبی صحت و سقم ویژه خود را دارد. در اینمورد نظر خاصی به مقایسه آنها تشخیص خوب و بد آنها نیست. هر موجودی خواص ویژه خود را دارد. هر یک از حکایت ها مستقل است و فقط با ویژگی هایی خود موجود به عنوان کشیده شده است.
مطالب مورد بحث در این کتاب بیشتر در باره اموری است که در زندگی خوانندگان و بخصوص جوانان و نوجوانان رل عمده ای دارند مانند:
قدرت آفرینش، تغذیه و آشپزی، سلامت انسان ها، ازدواج ...
صفحات کتاب :
195

کتاب های مشابه چهل حکایت چهاردهم